• Τίτλος: Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από Έλληνες αγρότες

 

  • Τίτλος: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση γεωπόνων

Περιγραφή: Η μελέτη διερευνά τις δυνατότητες και τις χρήσεις της επαυξημένης πραγματικότητας για τον αγροτικό χώρο και εστιάζει στην εκπαίδευση των γεωπόνων με την ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής.

Μεθοδολογία: Ανάπτυξη πιλοτικής εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Η πιλοτική εφαρμογή αξιολογείται από δείγμα φοιτητών του ΓΠΑ. Ενδεικτικό μέγεθος δείγματος: 30.