ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ”. 2018-2019, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πράξη “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη”. Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 • Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση”. 2018-2019, ΙΕΠ, Πράξη “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη”. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2004-2020, Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Αξιοποίηση της έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”, 2015, ΓΠΑ, Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
 • “Open Academic Courses at Agricultural University of Athens (AUA) – Courses taught in AUA”, 2012-2015, Χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ.
 • Ενσωμάτωση της τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία“, 2005-2008, ΓΠΑ, Μέτρο 1.2 “Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση”. Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της “Κοινωνίας της Πληροφορίας” μέσω ΥΠΕΠΘ.
 • Πιλοτικό σύστημα ηλεκτρονικών αγροτικών υπηρεσιών“, 2004-2006, ΓΠΑ, Πρόγραμμα “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΠΘ.
 • Κεντρικές δράσεις“, 2005, ΓΠΑ, Πρόγραμμα “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΠΘ.
 • Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών“, 2004-2006, ΓΠΑ, Πρόγραμμα “Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων και Καινοτομικών Εφαρμογών”, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΠΘ.
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Υποτροφίες Έρευνας στο ΓΠΑ“, 2002-2006, ΓΠΑ, Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΠΘ.
 • Εκπαιδευτική στήριξη του προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ: Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ στο Internet – Περιφέρεια Πελοποννήσου“, 2001-2008, ΓΠΑ, Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (GoDigital). Χρηματοδότηση από το Μέτρο 8.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΥΠΑΝ.
 • Ενίσχυση και εμπλουτισμός ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών” (EKT) και “Εξοπλισμός κεντρικών βιβλιοθηκών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (ΕΤΠΑ), 2001-2005, ΓΠΑ, Χρηματοδότηση από το ΥΠΕΠΘ μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
 • Σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω του Διαδικτύου για αγροτικά προϊόντα“. 2001-2003, ΓΠΑ, Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του ΓΠΑ.
 • Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες κορμού για την εκπαίδευση – GUnet Ι“. 1997-2001, ΓΠΑ, Χρηματοδότηση από το ΥΠΕΠΘ μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

 • SALSA – Small farms, small food businesses and sustainable food security”, 2016 – 2020, Χρηματοδότηση από EU/Horizon 2020/SFS-18-2015/677363-2.
 • New Agriculture for a New Generation: Recharging Greek Youth to Revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy”, 2015, Χρηματοδότηση από το The State University of New Jersey-Rutgers και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
 • “FruitFlyNet: A Location-aware System for Fruit Fly Monitoring and Pest Management Control”, 2013-2015, Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://fruitflynet.aua.gr
 • MoRe-Tech: Citizens of Mountainous Regions and Technophobia”, 2012, Χρηματοδότηση από το Lifelong Learning Programme (LLP)Grundtvig της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Rural inclusion: e-Government Lowering Administrative Burdens for Rural Businesses”, 2009-2012, Χρηματοδότηση από CIP ICT Policy Support Programme (ICT PSP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • METASCHOOL: Enhancing Teachers Skills and Competencies on the use of Metadata, Learning Resources, and Learning Repositories”, 2008-2009, Lifelong Learning Programme, Comenius. Χρηματοδότηση από Comenius – Lifelong Learning Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Organic.Edunet: A Multilingual Federation of Learning Repositories with Quality Content for the Awareness and Education of European Youth about Organic Agriculture and  Agroecology, 2007-2010, Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα eContentPlus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • AgLR-TF: Framework for new agricultural learning repositories”, Food & Agriculture Organization of the United Nations“, 2007-2008, Χρηματοδότηση από Food & Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.
 • RuraleGov: Training SMEs from Rural Areas in using eGovernment Services”, 2006-2008, Χρηματοδότηση από το Leonardo Da Vinci Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Bio@gro: Demonstration of an online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens, 2005-2007, Χρηματοδότηση το  πρόγραμμα eContent της Ευρωπαϊκής Ένωσης.